Navigácia

Partners


Streda 23. 9. 2020

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia,

  Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu nepriaznivého vývoja počasia meníme miesto konania rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 25.9.2020 (piatok) so začiatkom o 14.30 hod.

  Rodičovské združenie sa neuskutoční na nádvorí školy, ale v Kultúrnom centre, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, ktoré sa nachádza neďaleko školy.

  Rodičovské združenie sa uskutoční za dodržania bezpečnostných protiepidemiologických opatrení.

  Na rodičovskom združení Vám budú poskytnuté informácie o vzdelávaní žiakov počas mimoriadnej situácie. Zároveň sa budú konať voľby členov Rady školy za rodičov. Triedni učitelia Vám poskytnú informácie týkajúce sa výchovno – vzdelávacieho procesu. Vaša účasť na zasadnutí rodičovského združenia je z týchto dôvodov nutná.

 • Zákonný zástupca

  · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.

  · Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 • Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
 • 045/6911431

Fotogaléria